kkv

Stadgar

1 § Föreningens målsättning skall vara att möjliggöra för konstnärer/medlemmar att arbeta med konstnärliga tekniker och tillhandahålla lokaler och utrustning för detta. Uppmuntra intresset och utöka kunskaperna för konstnärlig verksamhet av skilda slag bl a genom att anordna kurser, studiebesök och utställningar. Föreningen vill också fungera som en mötesplats för konstnärer där man kan föra samtal om konst, utbyta idéer, ingå i olika nätverk och där man kan upprätta olika samarbetsprojekt. KKV vill ingå i ett kulturellt sammanhang.

2 § Årsmöte skall hållas senast i mars varje år. Föredragningslistan vid årsmötet skall uppta:
Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av 2 justeringsmän Styrelsens verksamhetsberättelse Kassarapport och revisionsberättelse Beslut angående ansvarsfrihet
Val av minst 5 ledamöter i styrelsen jämte 2 suppleanter. Val av 1 revisor och 1 suppleant Val av valberedning 2 personer Fastställande av årsavgift

3 § Styrelsen består av minst 5 ledamöter jämte 2 suppleanter. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst 2 ledamöter. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och årsmötets beslut. Det åligger styrelsen: att tillse att årsmötets beslut verkställs att sammankalla till medlemsmöten att till årsmötet framlägga verksamhetsberättelse och kassarapport

4 § Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och överlämnas jämte protokoll för medlemsmöten och styrelsemöten till revisorn senast 2 veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

5 § Firmateckning, attesträtt samt tecknare för post- och bankuttag sker av kassör och ordförande var för sig eller/och i förening.

6 § Föreningens frågor avgöres med enkel röstövervikt.

7 § Medlemskap i föreningen kan erhållas av var och en, som visat enligt styrelsens omdöme, tillräckliga kunskaper i de konstnärliga teknikerna och handhavandet av verkstadens inventarier. Tillträde till verkstaden beviljas endast medlemmar och kursdeltagare under lärares/medlems ledning. Tillfälliga undantag från denna regel kan göras av styrelsen. Ansökan eller förslag om medlemskap behandlas av styrelsen. Vid ev utträde ur föreningen skall detta meddelas styrelsen.

8 § Medlemsavgiften tillika årsavgift bestäms på årsmötet.

9 § Vid föreningens ev. upphörande tillfaller tillgångarna den eller de föreningar/organisationer som årsmötet beslutar om.
Stadgarna antagna vid medlemsmöte 21.1.19 samt årsmöte 16.2.19