kkv

Gallerigruppen

 Eva Tingström:  mail: e.tingstrom@telia.com Tel: 0739 82 29 25              
 Utställningsansvarig, all kontakt med utställare. Gallerigruppen ansvarar för hängning på höstens och vårens samlingsutställningar och under Tusenlappen. Eva T. tar hjälp av gruppen i den omfattning som hon själv vill ha. Ansvarar för förbrukningsmaterial och inköp till Galleriet.               
Sköter galleriet så som hon anser är nödvändigt för att få ett representativ galleri. Utställare hänger sina egna utställningar på Galleri Najaden med slutgodkännande från Eva. Ansvarar för pärmen med presentation av utställare.                
Lena Fager:mail: lhena12@hotmail.com Tel: 0722 21326
Kontakt och loggboksansvarig. Visar utställningen exempelvis till konstföreningar enligt överenskommelse, med gallerigruppen/ konstnärer. Tar kontakt med olika kontaktpersoner som Galleriet behöver komma i kontakt med t.ex tidningar för att få en repportage ex. HP eller andra tidningar. Kontaktar Stadsgalleriet för att boka in en utställning med KKV. Ansvarar för Galleriets loggbok.
Maria Berta: mail: m.berta@mail.com Tel: 0730 73 63 23
Mail och bokningsansvarig. Läser mailen på galleri.najaden@gmail.com
Bokningsansvarig, mailar informationsbladet när bokningen är gjord.
Uthyrningsavtalet lämnas eller skickas hem till utställaren i 2 ex för underskrift. När vi får tillbaka avtalet så skriver Maria på - skulle hon inte vara tillgänglig så lämnar ordförande eller kassören ut avtalet till utställaren och skriver på, 1 ex behåller utställaren och 1 ex till styrelsen och  en kopia skall förvaras i galleriets pärm -  Kopia på utst.avtal, ansvarar för avtalspärmen.
Karin Glaad Björding:mail: idun.friskvard@live.se Tel: 0708 47 01 93
Protokoll samt redigeringsansvarig. Skriver samt skickar ut Gallerigruppens protokoll. Redigerar Gallerigruppens medlemmars arbetsfördelning samt
mailar den vidare till ordf Marie. Aktualiserar inbjudningsblanketterna samt välkomstinformationen vad det gäller KKV:s tre årliga samlingsutställningar – skickar vidare dessa till ordf Marie så att hon i sin tur kan maila ut dem till
KKV:s medlemma.  Ansvarar för mötespärmen.   
Eva Benne:mail: ebenne@telia.com Tel: 0705 84 14 92
Affischansvarig. Ansvarar för att göra affisch till samlingsutställningarna och under Tusenlappen. När utställarna är inbokade och de får info. brevet och avtalet av Maria så meddelas Eva B. att skicka KKV:s affischmall till utställaren så de hinner framställa det i god tid, den färdiga affischen skall de maila till Eva B för godkännande. Önskar Utställaren ta del av KKV:s marknadsföring så skickar de foton samt önskad text (utifrån mallen) till Eva B som då gör affischen i
 powerpoint – detta pga av att evenemangskalendern endast tar emot        
 jpeg format. När Eva B. har godkänt då mailar hon över det till Christina S   
 för digital marknadsföring, till Susanne Kres som lägger upp på hemsidan, till Ulla Riise som lägger upp på Instagram.Tar hand om sändlistan dvs en mail grupp på konstföreningar och en grupp på intresserade besökare som man bjuder in inför varje utställning och gör fortlöpande uppdatering. Får listan (som fylls i/ är tillgänglig vid varje utställning) med nya personer/företag ang vilka utställningar som är på gång.
 Christina Salwen: mail: christina.salwen@gmail.com Tel: 0733 89 64 65
 Marknadsför digitalt för alla utställare som ställer ut på Galleri Najaden dvs. lägger in Affischen på KKV:s Facebook och på olika evenemang när hon får det från Eva B. Film och bilder från utställningar läggs ut på facebook. Ansvarar för Marknadsföringspärmen.